Αὐγούστου Ϛ’ (6η)

Τῇ Ϛ’ (6ῃ) τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Θαβὼρ ὑπὲρ πᾶν γῆς ἐδοξάσθη μέρος
Ἰδὸν Θεοῦ λάμψασαν ἐν δόξῃ φύσιν.
Μορφὴν ἀνδρομένην κατὰ ἕκτην Χριστὸς ἄμειψεν.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
ΛΟΓΟΣ Α’
ΛΟΓΟΣ Β’
ΛΟΓΟΣ Γ’

  

Ἀνάμνησις ὀπτασίας φοβερᾶς γυναικός τινος εὐσεβοῦς, Σοφιανῆς καλουμένης, τῆς διὰ τοῦ θείου Ἀγγελικοῦ σχήματος μετονομασθείσης Σωφρονίας Μοναχῆς, ἣν εἶδε κατ’ Αὔγουστον τοῦ ἔτους 1607.

Δόξαν τὴν οὐράνιον, Σῶτερ, δεικνύεις
Οἷς οἶδας τρόποις τοῖς πιστοῖς σου ἱκέταις.

Ἡ Ὀπτασία αὕτη σῴζεται χειρόγραφος ἐν τῇ Σκήτῃ τῶν Καυσοκαλυβίων τῇ οὔσῃ ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω, ἀντιγραφεῖσα δὲ ἐκεῖθεν ἐδημοσιεύθη μετὰ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου Νείλου τοῦ Μυροβλύτου ἐν σελ. 20-29 ἐκδοθείσης κατὰ τὸ 1847. Ἐνταῦθα καταχωρίζεται διωρθωμένη λεκτικῶς.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ