Ὑποσημειώσεις

[1] Ποία εἶναι ἡ πρώτη ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν ἔκτισεν ὁ Θεὸς τὸν Κόσμον; Ὁ μὲν Ἐδεσσηνὸς Ματθαῖος ὁ πεζὸς χρονογράφος, ὁ Ξανθόπουλος καὶ ὁ Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου λέγουν, ὅτι εἶναι ἡ εἰκοστὴ πέμπτη τοῦ Μαρτίου, ὁ δὲ Πατριάρχης Ἀναστάσιος λέγει ὅτι εἶναι ἡ εἰκοστὴ τοῦ Μαρτίου, ἡ δὲ εἰκοστὴ πέμπτη εἶναι ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον καὶ κατὰ τὴν ὁποίαν συνέβησαν ὁ Εὐαγγελισμὸς καὶ ἡ Ἀνάστασις.

Ἀληθέστερον ὅμως φαίνεται ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον λέγει ὁ πεζογράφος Δαμασκηνὸς ὁ Στουδίτης· ὅτι, δηλαδή, πρώτη ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν ἔκτισεν ὁ Θεὸς τὸν Κόσμον εἶναι ἡ δωδεκάτη τοῦ Μαρτίου· κατὰ δὲ τὴν εἰκοστὴν πέμπτην τοῦ Μαρτίου παρέβη ὁ Ἀδὰμ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. Φαίνεται δὲ τοῦτο ἀληθέστερον, δεδομένου ὅτι ἡ τετάρτη ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν ἐγένοντο οἱ ἀστέρες, ἦτο ἡ δεκάτη πέμπτη τοῦ Μαρτίου, ἐπειδὴ ἡ Σελήνη εὑρέθη τότε δεκατεσσάρων καὶ ἡμισείας ἡμερῶν καὶ ἕως ἑσπέρας ἔγινε δεκατεσσάρων ἡμερῶν, δεκαοκτὼ ὡρῶν καὶ εἰκοσιδύο πρώτων λεπτῶν, διότι εἰς τόσον διάστημα γίνεται ἡ Σελήνη τελεία καὶ πλησιφαὴς καὶ ὁλόφωτος, καθὼς διδάσκουσιν ὁ θεῖος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ νομικὸς Ματθαῖος ὁ Βλάσταρις, ὁ Μιχαὴλ ὁ Ψελλὸς καὶ πάντες οἱ νεώτεροι ἀστρονόμοι.

Ἐκ τούτων λοιπὸν συνάγεται, ὃτι ἡ ἕκτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐπλάσθη ὁ ἄνθρωπος, ἦτο ἡ δεκάτη ἑβδόμη τοῦ Μαρτίου. Πλὴν αἱ ἕνδεκα ἐκεῖναι πρῶται ἡμέραι τοῦ Μαρτίου ἦσαν ἀνυπόστατοι ὡς ἀνύπαρκτοι, ἐπειδὴ ἐννοοῦνται γεγενημέναι πρὸ τῆς γενέσεως τοῦ Κόσμου καὶ τῶν ἀστέρων, διότι εὑρέθη τότε ἡ Σελήνη τελεία, ὡς εἴπομεν (βλέπε περὶ τούτου καὶ τὸν Σεβαστὸν Τραπεζούντιον ἐν τῆ βʹ ἐρωτήσει). Καὶ ὁ μὲν Μάρτιος εἶναι ἀρχὴ φυσικὴ τῆς γεννήσεως ὅλων τῶν καρπῶν τῆς γῆς, ὁ δὲ Σεπτέμβριος εἶναι φυσικὴ ἀρχὴ τῆς συλλήψεως καὶ ἐγκυμοσύνης ὅλων σχεδὸν τῶν καρπῶν αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ οἱ κύκλοι τοῦ Ἡλίου, ὁμοίως καὶ οἱ κύκλοι τῆς Σελήνης καὶ τὰ Θεμέλια καὶ αἱ Ἐπακταὶ ἀπὸ τὸν μῆνα Μάρτιον ἄρχονται.

[2] Ἄλλοι δὲ προσθέτουσι καὶ ἄλλην αἰτίαν, διὰ τὴν ὁποίαν ὁ μὴν οὗτος Μάρτιος θεωρεῖται μὴν τοῦ Ἄρεως (λατινιστὶ Μars), ὅτι δηλαδὴ κατὰ τὸν μῆνα τοῦτον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον συνηθίζουν νὰ κηρύσσουν οἱ βασιλεῖς τοὺς πολέμους ἐπὶ τῶν ὁποίων κατὰ τὴν τῶν Ἑλλήνων δοξασίαν ἦτο ἔφορος ὁ πολεμοχαρὴς Ἄρης.