Πανάγιον

Ἐν τῷ πίνακι τούτῳ ἐμφαίνονται κατ’ ἀλφαβητικὴν τάξιν, πάντων τῶν εὶς τοὺς δεκατέσσαρας τόμους τῆς παρούσης ἐκδόσεως τοῦ ἡμετέρου «Μεγάλου Συναξαριστοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἔκκλησίας» μνημονευομένων Ἁγίων τὰ ὀνόματα καὶ τὰ ἰδιαίτερα πρὸς ἀναγνώρισιν ἑκάστου χαρακτηριστικά, καθῶς και ἡ ἡμερομηνία τῆς μνήμης αὐτών, εἰς ἣν τὰ κατ’ αὐτῶν ἀναγράφονται. Ἐν τῷ αὐτῷ Πίνακι συμπεριλαμβάνονται αἱ Δεσποτικαὶ καὶ θεομητορικαὶ ἑορταί, καθὼς καὶ πᾶσα ἀλλη ἰδιαιτέρως τιμωμένη ἀνάμνησις σημαντικοῦ τινος ἱεροῦ γεγονότος. 

Εἰς τὴν κατ’ ἀλφαβητικὴν τάξιν καταχώρισιν τῶν ἐν τῷ προκειμένῳ πίνακι ὀνομάτων ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν μόνον τὸ κύριον ὄνομα ἑκάστου Ἁγίου ἢ ἐκάστης Ἑορτῆς. Ἐπὶ συνωνυμίας ἐτηρήθη ἡ ἡμερολογιακὴ κατάταξις ἑορτασμοῦ ἑκάστου Ἁγίου, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τῆς 1ης Ἰανουαρίου. Ἐξαίρεσιν ἀπετέλεσεν ἡ καταχώρισις τῆς μνήμης ἀνωνύμων Μαρτύρων λόγῳ τῆς πληθώρας αὐτῶν. Οὗτοι χάριν διευκολύνσεως τῶν ἐνδιαφερομένων διηρέθησαν εἰς δύο τμήματα: 1) εὶς τοὺς μὴ ἀριθμητικῶς ἀναφερομένους καὶ 2) εἰς τοὺς ἀριθμητικῶς ἀναφερομένους. Καὶ πρῶτον μὲν κατεχωρίσθησαν οἱ μὴ ἀριθμητικῶς ἀναφερόμενοι κατὰ τὴν εἰθισμένην ἡμερολογιακὴν κατάταξιν ἑορτασμοῦ αὐτῶν, δεύτερον δὲ οἱ ἀριθμητικῶς ἀναφερόμενοι κατ᾽ αὔξουσαν ἀριθμητικὴν σειρὰν ἀνεξαρτήτως ἡμερομηνίας ἑορτασμοῦ.

 

Α Β Γ Δ Ε Ζ
Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ
Τ Υ Φ Χ Ψ Ω