Μαΐου ΚΓ’ (23η)

 Τῇ ΚΓ’ (23ῃ) τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ὁμολογητοῦ ΜΙΧΑΗΛ Ἐπισκόπου Συννάδων.

Τῷ κυματώδει μικρὸν ἐμπρέψας βίῳ
Λύῃ, Μιχαήλ, οἷα κούφη πομφόλυξ.
Εἰκάδι τριτάτῃ Μιχαὴλ ἀναδέδραμεν ἐκ γῆς [1].

Περὶ τοῦ Ὁσίου τούτου μεταξὺ ἄλλων ἠσχολήθη καὶ ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὅστις εἰς ἐπιστολὴν αὐτοῦ πρὸς τὸν Νικαίας Πέτρον περιγράφει τὰς τελευταίας στιγμὰς αὐτοῦ. Ἡ ἐπιστολὴ αὕτη εὕρηται ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Πατρολογίᾳ τοῦ Ἀββᾶ Migne, τόμ. 99, στ. 1612-1613. Τὴν Ἀκολουθίαν αὐτοῦ ἐποίησεν ὁ πρωτοψάλτης Χρύσανθος ὁ Κύπριος, ἐξεδόθη δὲ αὕτη τύποις ἐν Βενετίᾳ τῷ 1769. Ἑτέρα Ἀκολουθία αὐτοῦ ἀνέκδοτος εὕρηται ἐν Κώδικι τῶν Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τὴν Τιμίαν Κάραν τοῦ θείου τούτου Μιχαὴλ ἀποθησαυρίζει ὡς θησαυρὸν πολύτιμον ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Μεγίστης Λαύρας.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

   

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς Ἁγίας Μυροφόρου ΜΑΡΙΑΣ, τῆς τοῦ Κλωπᾶ, ἐν εἰρήνῃ τελειωθείσης.

Ψυχὴν φέρει νῦν, οὐκ ἄρωμα Μαρία,
Ἀρωμάτων σοι, Σῶτερ, εὐωδεστέραν.

 

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς ΣΑΛΩΝΑΣ ὁ Ρωμαῖος ξίφει τελειοῦται.

Σπονδὰς ἀπειθῶν προσφέρειν εἰδωλίοις,
Τέμνῃ, Σαλωνᾶ, καὶ Θεῷ σπονδὴ γίνῃ.

 

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς ΣΕΛΕΥΚΟΣ πρισθεὶς τελειοῦται.

Φέρει Σέλευκος ἀστενακτὶ τὴν πρίσιν,
Καὶ τὸν πολυστένακτον ἐκλείπει βίον.

 

Τῆς Ὁσίας ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ Πόλοτας, Ἡγουμένης τοῦ Σωτῆρος καὶ τῆς εὑρέσεως τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ΛΕΟΝΤΙΟΥ Ἐπισκόπου Ροστοβίας, τοῦ Θαυματουργοῦ Ρώσου.

   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

   

Ὑποσημειώσεις

[1] Εἰς τὸν Λαυρεωτικὸν Κώδικα Ιʹ 70 εὕρηται καὶ τὸ ἑξῆς δίστιχον: «Λιπὼν Μιχαὴλ ὁ Πρόεδρος Συννάδων τὴν γῆν, ἀνῆλθεν συνᾴδειν τοῖς Ἀγγέλοις».