Μαΐου Ε’ (5η)

Τῇ Ε’ (5ῃ) τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος ΕΙΡΗΝΗΣ.

Ξίφει θανοῦσα καὶ βιώσασα ξένως,
Εἰρηνικῶς τέθνηκας αὖθις, Εἰρήνη.
Εἰρήνη τμηθεῖσα ἀνέγερτο καὶ θάνε πέμπτῃ.

Τὰ τοῦ Μαρτυρίου τῆς Ἁγίας ὑπομνήματα συνέγραψεν ὁ Ἀπελλιανὸς ὁ διδάσκαλος αὐτῆς, ὧν ἡ ἀρχή· «Κατὰ τοὺς προλαβόντας χρόνους γέγονέ τις βασιλεύς», σῴζονται δὲ Ἑλληνιστὶ ἐν τῇ Λαύρᾳ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῶν Ἰβήρων καὶ ἐν ἄλλαις. Ἐν δὲ τῇ Λαύρᾳ σῴζεται καὶ Μαρτύριον αὐτῆς, οὗ ἡ ἀρχή· «Κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρόν». Ἀκολουθίαν εἰς τὴν Ἁγίαν Εἰρήνην συνέθεσεν ὁ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀσκήσας Μοναχὸς Καλλίνικος ὁ Λυκαονεύς, ἐκδοθεῖσαν τὸ πρῶτον ἐν Ἑρμουπόλει τῷ 1877. Νεωτέρα ἔκδοσις αὐτῆς ἐγένετο ἐν Ἀθήναις τῷ 1954, ἐπιμελείᾳ τοῦ Πατρὸς Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

   

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ἐπισκόπου Μαδύτου τοῦ Θαυματουργοῦ.

Χριστὸν δοξάσας, Εὐθύμιε, τῷ βίῳ
Θαύμασι πολλοῖς ἀξίως ἐδοξάσθης.
Εὐθυμίοιο θεουδέος ἦτορ Θεῷ πέμπτῃ ἔστη.

Τὸ Συναξάριον τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου Ἐπισκόπου Μαδύτου, ἄγνωστον εἰς τοὺς παλαιοὺς Συναξαριστὰς καὶ τὰ Μηναῖα, κατεχωρίσθη τὸ πρῶτον εἰς τὸν ἡμέτερον «Μέγαν Συναξαριστὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ληφθὲν ἐκ τῆς ἰδιαιτέρας ἐντύπου Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου ποιηθείσης ὑπὸ τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκδοθείσης ἐν ἔτει 1961 ἐπιμελείᾳ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Σπ. Ράμφου.

Τοῦτο ἀποτελεῖ συνοπτικὴν περιγραφὴν ἀπὸ τὸ «Ἐγκώμιον εἰς τὸν Μέγαν Εὐθύμιον Ἐπίσκοπον Μαδύτου γραφὲν ἐξ αἰτήσεως τοῦ Ἀθηνῶν Ἱεροῦ Μελετίου προεδρεύοντος τότε τῆς Μαδύτων Ἐκκλησίας» ὑπὸ Γεωργίου τοῦ Κυπρίου τοῦ μετὰ ταῦτα Γρηγορίου Βʹ Πατριάρχου Κων/πόλεως (1283-1289), ὅπερ ἐδημοσιεύθη μετὰ ρωσικῆς μεταφράσεως ἐν Μόσχᾳ τῷ 1889 ὑπὸ τοῦ Ρώσου Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου ἐκ τοῦ ὑπ῾ ἀριθ. 363 χειρογράφου κώδικος τῆς αὐτόθι «Συνοδικῆς Βιβλιοθήκης». Τὸ αὐτὸ ἐπανεξεδόθη τὸ 1892 ἄνευ τῆς μεταφράσεως βελτιωμένον καὶ μετὰ εἰσαγωγικῶν παρατηρήσεων, ὑπὸ τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης Βασιλείου Ἀντωνιάδου. Δυστυχῶς λόγῳ τῆς ἐκτάσεώς του (ὑπὲρ τὰς τριάκοντα σελίδας) δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ καταχωρισθῇ ἐνταῦθα ὁλόκληρον.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν Ἁγίων Μαρτύρων ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΓΑΪΟΥ καὶ ΓΑΪΑΝΟΥ.

Τρεῖς Μάρτυρες θάνατον ἀνδρικωτάτως
Ὑπὲρ Τριάδος λαμβάνουσιν Ἁγίας.

Ἡ αὐτῶν Σύναξις τελεῖται ἐν τῷ σεβασμίῳ Ναῷ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, ἐν τοῖς Δαρείου.

 

Τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ἐν τοῖς Κύρου.

Διατὶ οὕτως ὀνομάζεται ὁ Ναὸς οὗτος τῆς Θεοτόκου, βλέπε ἐνδιαφέρουσα σχετικὴν ὑποσημείωσιν ἐν τόμῳ Ιʹ τοῦ ἡμετέρου «Μεγάλου Συναξαριστοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», εἰς τὸν βίον τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ρωμανοῦ τοῦ ποιητοῦ τῶν Κοντακίων, τῇ αʹ (1ῃ) τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου.

    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ