Τρίτη τῆς Τυρινῆς

Μετὰ τὸ κάθισμα τῆς γ’ ᾨδῆς ἀναγινώσκομεν·
   

Λόγος περὶ Εὐχαριστίας, τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
ΛΟΓΟΣ

               

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ